ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಉಧ್ಭವ

ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕೂಸಿಗೆ..ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಶಿಕ್ಷಣಧಾರೆಯ ಉದ್ಭವ ! ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ..ಉನ್ನತ ಗುರುವೃಂದದ ಸಂಗದಲ್ಲಿ.. ನನ್ನ ಕೂಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅನುಭವದ ಉದ್ಭವ ! ಥಳುಕು ಬಳುಕು..ಬೆಡಗು…

Continue Reading →

THE SEED

THE SEED Deep into the womb of mud,Away from the torrential rain,Shielded from the scorching sun,Guarded from all the pain….…

Continue Reading →